top of page

Pravidla soutěže

1.   ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

Tento dokument obsahuje úplná pravidla a soutěžní podmínky soutěže o stavebnice LEGO® a vstupenky na výstavu Czech Repubrick s názvem „POCTA LEGENDĚ“ (dále jen „Pravidla“), kterou pořádá a organizuje společnost 3M Developer, a.s., se sídlem Praha 4 - Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00, IČ 27196585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9660 (dále jen „Pořadatel“) ve dnech od 2.2.2024 do 31.5. 2024 (dále případně jen „Soutěž“). Úplné znění těchto Pravidel je k dispozici na webových stránkách https://www.czechrepubrick.cz/soutez-pravidla

2.   DOBA TRVÁNÍ A MÍSTO SOUTĚŽE

      Soutěž probíhá v prodejně LEGO® sortimentu nacházející se v prostorách hotelu Koflík na adrese Velké nám.220, Strakonice (dále jen „Prodejna“) ve dnech od 2.2.2024 do 31.5. 2024 včetně (doba, ve které se lze přihlašovat do Soutěže).

3.  JAKÉ JSOU PODMÍNKY K ZAPOJENÍ SE DO SOUTĚŽE A JAK SE DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT?  

      Jste-li zájemcem o Soutěž který:

 • je fyzickou osoba starší patnácti let;

 • v době své registrace do Soutěže máte splněn alespoň jeden z následujících parametrů:

(i) v době od zahájení Soutěže jste zakoupil zboží v Prodejně v hodnotě nad 500,-Kč anebo

(ii) pořídil jste fotografii modelu z kostek LEGO® skútru Čezeta vystaveného v Prodejně, tuto fotografii nasdílel jako veřejný příspěvek na svém facebookovém nebo instagramovém profilu, přiřadil k fotografii hashtag „#prasezkostek“ (dále jen „“),

přihlásíte se do Soutěže prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře na tabletu připraveného v Prodejně, který klikem na klávesu „Odeslat“ zašlete  Pořadateli. Okamžikem odeslání správně a úplně vyplněného formuláře jste se přihlásil do Soutěže. Přihlásit se do soutěže lze pouze v době jejího trvání dle bodu 2. těchto Pravidel.

Pozn. Pro případ výhry a prokázání splnění příslušné podmínky si uschovejte buď paragon od zakoupeného zboží, anebo si vytvořte v době svého přihlášení printscreen svého profilu obsahujícího  Fotku.

4.  OBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

4.1    Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, osoby podílející se na její přípravě a osoby jim blízké ve smyslu občanského zákoníku.

4.2    Každý zájemce o Soutěž se smí účastnit soutěže pouze jednou, tj. soutěžit smí pouze 1x v průběhu trvání Soutěže.

4.3   Zájemce o Soutěž, který hodlá využít parametr účasti v Soutěži sdílení Fotky, musí mít při účasti v Soutěži profil na sociální síti Facebook / Instagram a musí dodržovat podmínky sítě Facebook / Instagram po celou dobu trvání Soutěže.

4.4    Fotka musí být zveřejněna na Vašem příslušném profilu  po celou dobu Soutěže (od přihlášení do Soutěže až do vyhlášení jejích výsledků).

4.5  Za platný je považován takový formulář, ve kterém jsou pravdivě a zcela vyplněny veškeré povinné údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno soutěžícího na sociální síti Facebook/Instagram).

4.6.   Pokud jste vylosován jako výherce, je potřeba Pořadateli do tří dnů od jeho oznámení o výhře doručit doklad ke splnění parametru k Vašemu zapojení se do Soutěže, který jste uvedl v přihlašovacím formuláři (paragon od zakoupeného zboží, anebo  printscreen Vašeho profilu obsahujícího  Fotku), jinak výhra propadá.

4.7    Zájemce o Soutěž nesplňující podmínky účasti a přihlášení do Soutěže nebo jednající v rozporu s těmito Pravidly nebude do Soutěže zařazen.

4.8    Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže jejího účastníka, a to i v případě důvodného podezření Pořadatele v případě, že účastník soutěže dosáhl účasti či výsledku v Soutěži podvodným způsobem nebo jiným jednáním v rozporu s dobrými mravy anebo těmito Pravidly, anebo totéž jinému účastníku Soutěže umožnil. Rozhodnutí Pořadatele je konečné bez možnosti odvolání.  Ve sporných případech je Pořadatel oprávněn požadovat od dotčených soutěžících doložení jejich dokladu totožnosti či jinou potřebnou součinnost. V případě jednání účastníka Soutěže popsaného tímto bodem 4.7 je s okamžikem jeho přihlášení do soutěže spojen okamžitý zánik jeho účasti v soutěži a nároku na výhru a v případě, že již výhra byla předána, i povinnost účastníka soutěže na vlastní náklady vrátit Pořadateli výhru neprodleně poté, co mu bude doručeno rozhodnutí Pořadatele o vyloučení ze soutěže.

5.   VÝHRY, ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ, VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ A ZASLÁNÍ VÝHER

5.1    Soutěž má 1.- 13. výherní pořadí s těmito výhrami:

1.cena - stavebnice LEGO CREATOR EXPERT 10298 VESPA 125 v hodnotě 2.499 Kč

2. a 3. cena - stavebnice LEGO CREATOR EXPERT 40517 VESPA v hodnotě 249 Kč

4.-13. cena - základní vstupenka na výstavu modelů z LEGO kostek CZECH REPUBRICK v Lipně nad Vltavou v hodnotě 290 Kč.

5.2  Výherci Soutěže budou  dne 1.6.2024 vylosováni náhodně pomocí nástroje https://miniwebtool.com/random-picker/.            

5.3    Pořadatel výherce vyhlásí do tří (3) pracovních dnů po skončení Soutěže v termínu dle bodu 2 těchto Pravidel,  a to na stránkách https://www.facebook.com/czechrepubrick/ a https://www.instagram.com/czechrepubrick/

         uvedením jména, příjmení výherců a e-mailem kontaktuje výherce s výzvou, aby zaslali Pořadateli do  tří dnů od jeho oznámení o výhře  doklad ke splnění parametru zapojení se do Soutěže, který soutěžící uvedl v přihlašovacím formuláři (paragon od zakoupeného zboží, anebo  printscreen jeho profilu obsahujícího  Fotku).

5.4    Výhry budou výhercům předány do sedmi (7) pracovních dnů od zveřejnění výherců postupem dle předchozího bodu 5.3 v případě vstupenek na výstavu zasláním e-ticketů na e-mail výherce a v případě stavebnic osobně v Prodejně. V případě, že si výherce výhru nepřevezme, vrací se výhra Pořadateli a propadá v jeho prospěch. 

 

6.   OSTATNÍ

6.1    Komunikace ze strany Pořadatele probíhá prostřednictvím webových stránek https://www.czechrepubrick.cz a elektronické pošty. Kontaktní spojení na Pořadatele je info@czechrepubrick.cz.

6.2    Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její Pravidla bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to s účinností od okamžiku zveřejnění příslušné informace na webových stránkách https://www.czechrepubrick.cz

6.3    Výhru ze Soutěže nelze právně vymáhat. Záruka za výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu výhry od okamžiku jeho předání výherci.

6.4  Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži, neručí tedy zejména za funkčnost internetu a sociální sítě Facebook/ Instagram.

6.5   Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

6.6    Osobní údaje

Podáním přihlášky do Soutěže ve smyslu shora uvedeného bodu 3. těchto Pravidel vyjadřujete svůj souhlas:

 • s Pravidly soutěže a jejími podmínkami;

 • k odběru Newsletteru (není-li jejich odběr v přihlašovacím formuláři zamítnut);

 • se zpracováním osobních údajů soutěžících Pořadatelem v rozsahu nezbytném pro to, aby Soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

     Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

 • Pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících: jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti, Facebook / Instagram, emailovou a (u výherců navíc) doručovací adresu a telefonní číslo;

 • Pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;

 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se Pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);

 • Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení Soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);

 • Pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži,  případně smluvním partnerům, kteří pro Pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;

 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

 • Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů: Lucie Mikolášová, e-mail: lucie.mikolasova@czechrepubrick.cz.

 • že Pořadatel je oprávněn v souvislosti se Soutěží na své náklady pořídit a bezplatně zveřejnit prostřednictvím shora uvedených internetových médií nebo jeho propagačních či reklamních materiálů obrazové nebo zvukové záznamy účastníků Soutěže (např. předání výher apod.), a to pro účely propagace Soutěže  a po dobu 3 let od počátku Soutěže.

 • V případě, že bude chtít Pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

6.7    Autorská práva

Vzhledem k tomu, že Fotka má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce podáním přihlášky do Soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku nevýhradní, bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem:

 • zveřejnění na webových stránkách Pořadatele https://www.czechrepubrick.cz v souvislosti s propagací Soutěže

 •  zveřejnění příspěvků (zejména stories) na sociálních sítích pořadatele o tom, jaké soutěžní příspěvky pořadatele pobavily nebo zaujaly

 • Pořadatel si vyhrazuje právo ponechat si bez náhrady díla použitá v Soutěži nebo je bez náhrady dle vlastního uvážení zlikvidovat. Vzhledem k tomu, že tato díla jsou na internetu volně dostupná,
  neodpovídá Pořadatel za jejich případně stažení či užití třetími osobami.

6.8    Tato akce není žádnou cestou sponzorovaná, potvrzená nebo spravovaná či podporovaná ani asociovaná s Facebookem. Odesláním formuláře berete na vědomí, že poskytujete informace společnosti 3M Developer, a.s., IČO: 271 96 585 a nikoliv Facebooku či Instagramu. Tyto informace budou použity pouze pro účely dle těchto Pravidel.

bottom of page